Vitajte na stránkach občianskeho združenia Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS)

Otvorte naše Dvere a spoznajte kto sme, čo robíme pre ľudí s duševnou poruchou a ich príbuzných, kde rozvíjame naše aktivity, čo sú naše ciele. Prečítajte si naše záverečné správy o činnosti za niekoľko posledných rokov. Budeme radi ak v budúcnosti otvoríte svoje srdce a podporíte nás v našej činnosti v akejkoľvek forme.

Zameranie ODOS

Prispievame ku zvýšeniu ochrany základných ľudských práv ľudí s duševnou poruchou a ich príbuzných.

Postupne zvyšujeme právne vedomie pacientov realizáciou pacientskej advokácie na psychiatrických oddeleniach vo vybraných mestách na Slovensku.

Posilňujeme ľudí s duševnou poruchou a motivujeme ich ku spolupráci s odborníkmi. Učíme ich ako sa aktívne zapájať do rozhodovania o spôsobe ich liečby a ako postupne preberať zodpovednosť za svoje zdravie.

Podporujeme ľudí s duševnou poruchou v aktívnom presadzovaní a uplatňovaní ich ľudských práv tak, aby rozvíjali svoje schopnosti samostatne riešiť svoje životné problémy a mohli sa zaradiť späť do spoločnosti.

Naša vízia

Vybudovať na Slovensku fungujúcu sieť skupín realizujúcich pacientsku advokáciu (pacientske dôverníctvo).

Aktivity ODOS smerujúce k dosiahnutiu našich cieľov:

Poskytnúť ľuďom s duševnou poruchou bezplatnú právnu pomoc v závažných prípadoch porušenia ľudských práv.

Pomáhať pri presadzovaní ich záujmov voči štátnej správe a samospráve.

Trvale vzdelávať ľudí s duševnou poruchou a ich príbuzných v oblasti ľudských práv a v problematike duševných porúch a duševného zdravia.

Organizovať stretnutia tímov pacientskych advokátov a tak umožniť výmenu skúseností a motivovať vznik ďalších skupín pacientskych advokátov (pacientskych dôverníkov).

Pri realizácii našich aktivít spolupracujeme s rôznymi odborníkmi – psychiatrami, psychológmi, právnikmi, a sociálnymi pracovníkmi. Spolupracujeme tiež s mimovládnymi organizáciami, ktoré pracujú v oblasti ochrany ľudských práv na Slovensku - združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ), Asociácia ochrany práv pacientov (AOPP), ako aj v zahraničí - Mental Disability Advocacy Center (MDAC) so sídlom v Budapešti a Kolumbus v Českej republike.


Sme plnohodnotnými a riadnymi členmi medzinárodných organizácií, ako sú - Mental Health Europe a Gamian - Europe.


Flag Counter